For full day rentals, you can choose 2 cars with your rental from 01.09.2023. Please call us after booking to indicate the second car!

Általános szerződési feltételek

A mellékletek megtekintéséhez töltse le PDF-ként ide kattintva.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. december 01.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merül fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Jelen dokumentum letölthető formában, a következő címen érhető el:

https://eastgear.hu/aszf/  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Bérlő és Bérbeadó között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmát, így tartalmazza:

 • az Impresszumot: a cégünk fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Önt, mint Bérlőt, és a bennünket, mint Bérbeadót megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Honlapunk használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, a szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályait,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • a díjakat,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • Szerződés időtartama, megszüntetése, szüneteltetése;
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.
 • panaszkezelést, jogvitákat
1. Impresszum

VA Mobility Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-392252

Adószám: 25069309-1-13

Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: H-2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15.

Telephely: 1162 Budapest, Szlovák út 79./B (OMV kút mellett)

HUF bankszámlaszámunk: HU92120103511179257500100001

EUR bankszámlaszámunk: HU92120103511179257500200008

Telefon: +36202875255

Web: https://eastgear.hu/e

Email: info@eastgear.hu vagy vamobilitykft@gmail.com

2. Fogalmak

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait teljeskörűen összegyűjtöttük az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében a törzsszövegben is egyes részeknél meghatároztuk a fogalmakat.

Felek: Bérbeadó és Bérlő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fontos: a békéltető testületek elött induló eljárásokat a fenti „Fogyasztó” meghatározáson kívül eső személyek is megindíthatják, ugyanis ebben a szűk körben a fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

Honlap: A Bérbeadó által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Jótállás: A Fogyasztó és a Bérbeadó között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Szerződés: Bérbeadó és Bérlő között a Honlap igénybevételével létrejövő bérleti és/vagy szolgáltatási szerződés.

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék(ek): a Honlap kínálatában szereplő, bérlésre és/vagy értékesítésre szánt szolgáltatások, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Bérlő megrendelése esetén.

Bérlő: a Honlapon keresztül bérleti ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülő más szervezet).

Bérbeadó: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

3. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre irányadó jog Magyarország jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
4. Bevezetés

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”). 

A Szerződés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá́ tartozó́ szerződések nyelve a magyar nyelv.

Szerződés tárgya és időtartama

A jelen bérleti szerződés értelmében a szerződésben megnevezett bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó) a fent megnevezett gépjárművet meghatározott időtartamra a bérlő (továbbiakban Bérlő) használatába engedi, illetve szervezett túrák esetén koordinálja azokat.

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Bérbeadó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Bérbeadó az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés.

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így az Ön és a Bérbeadó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Bérbeadó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására, módosításra korlátozottan van lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Bérbeadó korlátozottan tudja teljesíteni.

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (jelölőnégyzet bejelölése, megrendelést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Magatartási kódex

A Bérbeadó magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Kommunikáció

A Bérbeadó által küldött írásos üzenetek, Bérlő jelen szerződésben megadott telefonszámára és e-mail címére az elküldés pillanatában kézbesítettnek minősülnek.

5. Részletes vásárlási feltételek
Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

Amennyiben a Honlapon van lehetőség regisztrációra, annak az alábbi szabályai vannak:

 • Ön regisztrálni, a „Regisztráció/regisztrálok” gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).
 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába.
 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Honlapon meghatározott módon (pl. a felhasználói fiókjában). Az üzenet megérkezését követően a Bérbeadó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Bérbeadót.
 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés, foglalás folyamata
Termék, szolgáltatás megismerése, kiválasztása

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Gépjárművek és szolgáltatások között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. Az ikonokra és fotókra kattintva a benne szereplő gépjárművek és túrák leírása megjelenik. Ön a Termékek nevére, fotójára, Megtekintés vagy Foglalás ikonokra klikkelve tájékozódhat a Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról.

A „kosár” funkciói

Ha bármely Termék elnyeri tetszését, úgy a „Foglalás” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a legördülő menüből a gépjárművet vagy szolgáltatást kiválasztani és tovább lépni a naptár funkcióra a foglalási nap kiválasztásához.

A kiválasztott nap rögzítése után a „Folytatás” ikonra klikkelve tudja véglegesíteni a foglalást adatai kitöltését követően. Itt lehetősége van egyéb szolgáltatások kiválasztására (sofőr, gépjármű címre történő kiszállítása stb.). Ezek a szolgáltatások plusz költséggel járnak és lemondásuk minimum 48h-val a naptárban rögzített dátum előtt mondhatóak le vagy módosíthatóak.

A kosár tartalmát a „Kosár tartalma”, a „Kosár” vagy hasonló feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy a Terméke(ke)t törölheti a kosárból.

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia a nevét, email címét, telefonszámát és a plusz szolgáltatás esetén a címet.  Ha van regisztrációs lehetőség a Honlapon és Ön már regisztrált a Honlapunkon és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt(het) Önnek.

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Bérbeadó által biztosított technikai módokon (pl. „Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl).

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, akkor a jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” vagy hasonló feliratú gombra kattintva tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Bérbeadó részére, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Termékek ára

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb köztehreket is tartalmazó módon (bruttó) van feltüntetve. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a plusz szolgáltatások költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szolgáltatásokat is.

Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Bérbeadó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben a Bérbeadó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Hibás ár” pontja alapján jár el a Bérbeadó.

Rendelés visszaigazolásának folyamata

Az alábbi módokon jöhet létre Ön és a Bérbeadó között szerződés. Azt, hogy az alábbi két lehetőség közül melyik módon jön létre a szerződésünk, a Honlapon történő tájékoztatásunk és az általunk küldött emailek tartalmazzák.

Egy automatikus technikai visszaigazoló email és egy második, szerződést létrehozó email

Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.

Az első email egy automatikus visszaigazoló e-mail, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe. Ez egy technikai jellegű rendszerüzenet, mely tartalmazza az Ön által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget).

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az automata visszaigazoló e-mail tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A második e-mail (már nem automata, technikai jellegű rendszerüzenet) tartalmazza Bérbeadó szerződéses (azaz az Ön ajánlatát/megrendelését elfogadó) nyilatkozatát, amely az Ön megrendelés beküldésének időpontjától számított legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. Az ajánlat elfogadó e-mail a Bérbeadó részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Bérbeadó között.

Az Ön és a Bérbeadó között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Bérbeadó biztosítja a megrendelt szolgáltatást, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

A harmadik e-mail tartalmazza a számla másolatát digitális változatban. Amennyiben Ön az átutalás funkciót választotta, abban az esetben a számlá kiállítására csak a teljes vételár beérkezésének megerősítése után 48 órán belül van lehetőségünk, de legkésőbb a gépjármű átvétele elött átadjuk a számla elektronikus vagy nyomtatott változatát.

Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma
Mikor jön létre a szerződés Ön és a Bérbeadó között?

Az ajánlat elfogadó e-mail a Bérbeadó részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Bérbeadó között abban az időpontban, amikor a mi szerződéses nyilatkozatunkat tartalmazó email az Ön elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.  

Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Bérbeadó között létrejött Szerződés?

Az Ön és a Bérbeadó között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Bérbeadó dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ajánlati kötöttség

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Bérbeadótól az elküldött rendelésére, vagyis az ajánlatának elfogadására (teljesítésére) irányuló ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Bérbeadóhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ön hibás e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt Ön nem tud üzenetet fogadni, a Bérbeadó kizárja a felelősségét az Ön megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.

Ha Ön rendelését már elküldte a Bérbeadó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Bérbeadó felé, a nem kívánt vagy téves adat tartalmú rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Hibás ár

A lehető legnagyobb gondossággal járunk el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor. Előfordulhat, hogy mégis a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő árat (akciós) jelenítünk meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntetünk fel.

Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:

 • 0 Ft-os árat tüntet fel a Bérbeadó egy vagy több Terméknél,
 • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel a Bérbeadó egy vagy több Terméknél,
 • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel a Bérbeadó egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb.

Ilyen esetekben a Bérbeadó az alábbiakra jogosult:

 1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön a Bérbeadó szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát

ÉS

 1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni felénk),

VAGY

 1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

A Bérbeadó tehát feltételezi a Bérlőről, hogy rendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Terméknek a Bérbeadó által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony.

Foglalás törlése vagy módosítása

A foglalás bármikor törölhető, de a teljes összeg visszafizetésére csak a foglalás napját megelőző 48 óráig van lehetőség. A foglalás napjától számított 48 órán belüli törlés esetén a teljes összeget nem áll módunkban visszafizetni a Bérlőnek.

In the case of some tours, the cancellation or modification deadline may differ, depending on our obligations to our partners (hotel reservations, pre-purchase of tickets, etc.). we can provide more information in the description of the tours or via phone or email.

The reservation can be changed up to 24 hours from the date of booking. After that, we will no longer be able to make changes to the booking and related services. Changing the address of the Home Delivery Service may be an exception. In the case of a modified transaction, we will no longer accept cancellations.

Minden törlés vagy módosítási igényt emailben kérjük elküldeni az info@eastgear.hu email címre. Kérjük a tárgy mezőben tüntessék fel, hogy „Törlés” vagy „Módosítás” szavakat, hogy azonnal tudjunk reagálni. Kérjük hivatkozzanak a megerősítő emailben küldött információkra, hogy gyorsabban beazonosíthassuk a tranzakciót.

Minden esetben igyekszünk rugalmasan kezelni a rendelések módosítását vagy törlését, mérlegelve a Vevők helyzetét. Célunk, hogy a Vevők érdekei ne sérüljenek és cégünket se érje veszteség ezért kérjük Önöket, hogy segítsek munkánkat.

Számla

A Bérbeadó számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek és/vagy átvételkor adja át nyomtatott változatban.

E-számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Fizetési módok

Az Ön által kiválasztott Termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.   Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról és a Honlapon több helyen (pl. ikonokkal) és a konkrét Termék megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:

 • Bankkártyás fizetés Simple Pay alkalmazással: amennyiben Ön a bankkártyás előre fizetés lehetőségét is ki tudja választani a fizetési módozatok között, akkor a Bérbeadóval szerződésben álló pénzügyi szolgáltató rendszerében biztonságos módon fizethet bankkártyájával. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. Abban az esetben, ha a Bérlő visszautalást kér bármilyen okból kifolyólag, a Bérbeadó 48 órán belül a szolgáltató jutalékával csökkentett összeget köteles visszautalni a Bérlő részére.

Simple Ügyfélszolgálat: a Simple telefonon és írásban elérhető, a Vevők és a Kereskedők által is igénybe vehető ügyfélszolgálata, amelynek elérhetőségei az alábbiak: a) Írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., Adószám: 24386106-2-44) Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu; c) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámok bármelyikén: 06 1 3666 611 06 70 3666 611 06 30 3666 611 06 20 3666 611

 • Bankkártyás fizetés Stripe alkalmazással: amennyiben Ön a bankkártyás előre fizetés lehetőségét is ki tudja választani a fizetési módozatok között, akkor a Bérbeadóval szerződésben álló pénzügyi szolgáltató rendszerében biztonságos módon fizethet bankkártyájával. Lehetőség van a Stripe alkalmazás használatára is weboldalunkon. Abban az esetben, ha a Bérlő visszautalást kér bármilyen okból kifolyólag, a Bérbeadó 48 órán belül a szolgáltató jutalékával csökkentett összeget köteles visszautalni a Bérlő részére.
 • Banki átutalás: A megrendelés ellenértékét a Termék(ek) kiszállítását, illetve átvételét megelőzően banki átutalással is kiegyenlítheti. A banki átutalás indítása előtt mindenképp várja meg, amíg a Bérbeadó visszaigazolja az Ön megrendelését és megküldi Önnek a szükséges átutalási utasításokat. A Bérbeadó bankszámlaszámát biztonságképpen ellenőrizze le a 4. pontban megadott bankszámla információ alapján.
 • Szép Kártyás fizetés: Jelenleg partnereinknél van lehetőség erre a fizetési módra, ezzel kapcsolatban érdeklődjön telefonon vagy emailban.
 • Kézpénzes fizetés: Indokolt esetben, technikai hiba vagy egyéb okok miatt lehetőség van készpénzes fizetésre is a helyszínen. Ebben az esetben a számlát igyekszünk elektronikus úton 24-48h-n belül eljuttatni a vevőnek vagy kézzel kitöltött számlát biztosítani a helyszínen.
 • Utalvány: Fenntartjuk a lehetőségét az utalvánnyal történő fizetésnek is. Előre vásárolható, saját utalványunkon kívül partnereink (jelenleg Meglepkék.hu) által kibocsájtott utalványokat is elfogadunk. Minden utalványunk egyedi azonosítóval rendelkezik és a felhasználási feltételeivel kapcsolatban további információkat a honlapunkon talál. Más akciókkal / kedvezményekkel nem vonható egybe. Abban az esetben, ha a Bérlő visszautalást kér bármilyen okból kifolyólag, a Bérbeadó 48 órán belül a szolgáltató jutalékával csökkentett összeget köteles visszautalni a Bérlő részére.

A Bérbeadó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Bérlő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltatásainkat mind forintban, mind pedig euróban ki lehet egyenlíteni. Az ehhez szükséges információkat a honlapunkon megtalálja.

A gépjárművek bérlésének megerősítése csak sikeres fizetés után történik meg. A Bérbeadónak jogában áll visszatartani a Szolgáltatást, amíg meg nem győződik arról, hogy Ön a Termék árát sikeresen megfizette az elektronikus fizetési megoldás igénybevételével (beleértve azt az esetet, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Bérlő tagállama szerinti pénznemben utalja át a vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Bérbeadóhoz nem érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg).  A Bérbeadó a vételár kiegészítésére hívja fel a Bérlőt, ha a szolgáltatás árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

Átadás-Átvételi feltételek
Általános tájékoztatás

Az Ön által kiválasztott gépjárműveket többféle átvételi módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető árakról a konkrét Termék megrendelésekor tájékoztatjuk, itt általános tájékoztatást adunk Önnek a feltételekről.

A Bérlő a Bérbeadó kínálatából választott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) rendes műszaki állapotban, a szerződésben foglalt felszereltséggel és tartozékokkal, beleértve a kötelezően előírt KRESZ tartozékokkal veszi át. Emellett a Bérbeadó átadja a Bérlőnek a Gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét és minden egyéb a Gépjármű használatához szükséges iratot.

A Gépjármű a Bérbeadó tulajdonát képezi, illetve viszontbérbeadás céljából bérli. A Gépjármű javításairól és az előírt műszaki ellenőrzéseiről a Bérbeadó gondoskodik. A kötelező műszaki ellenőrzés ill. javítások elvégzése harmadik személy által csak a Bérbeadó írásos engedélyével lehetséges. A Bérbeadó bármikor jogosult a Gépjármű műszaki állapotáról meggyőződni.

A jármű átadása

A Bérlő a Bérbeadó kínálatából választott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) rendes műszaki állapotban, a szerződésben foglalt felszereltséggel és tartozékokkal, beleértve a kötelezően előírt KRESZ tartozékokkal veszi át. Emellett a Bérbeadó átadja a Bérlőnek a Gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét és minden egyéb a Gépjármű használatához szükséges iratot.

A Gépjármű átvételekor a Bérlő köteles meggyőződni a Gépjármű állapotáról, esetleges felfedezhetősérüléseiről és forgalmi alkalmasságáról. A Gépjármű átadásáról és visszaszolgáltatásáról jegyzőkönyv készül, melyben a Bérlő kézjegyével igazolja, hogy a Gépjárművet rendes műszaki állapotban a kötelezőtartozékokkal átvette.

A Bérlő a Gépjárművet megtankolva, tiszta állapotban veszi át.

Bérleti idő: Az ún. bérleti nap a Gépjármű 09.00h és 10.00h közötti átvételekor kezdődő, folytatólagos időszak, mely a rákövetkező napon 09.00h-ig tart, további bérleti napnak számít. Az ettől eltérő átvételi és visszaadási időt egyeztesse munkatársunkkal.

A Bérlő a Gépjárművet csak Magyarország területén használhatja. Határátlépés csak a Bérbeadó írásos hozzájárulásával és a szükséges okmányok, biztosítás stb. megléte mellett engedélyezett.A Gépjárművet kizárólag olyan személy vezetheti, aki a bérlés időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá min. 2 éve érvényes vezetői engedéllyel és személyi igazolvánnyal rendelkezik. A Gépjárműért a bérleti szerződésben megjelölt személy felel.

Bérleti és egyéb díjakkal

A bérleti díjat a Bérbeadó a Gépjármű átadásakor előre jogosult kiszámlázni és a gépjármű bérlőnek történő kiadásának feltétele a kiszámlázott összeg megfizetése a Bérbeadó részére.

A Gépjármű átadásával egyidejűleg esedékes a kaució, melynek összege minimum 75000 HUF, amelyet a Gépjármű visszaadásakor a Bérlő teljes összegben visszakap, amennyiben nem lépnek fel utólagos költségek a Gépjármű bérbeadásával kapcsolatban, melyeket a szerződés értelmében a Bérlő köteles megfizetni.

A Gépjármű rendes használatával összefüggő költségeket (üzemanyag, parkolási díj, autópálya használati díj, bírságok stb.) a bérlet ideje alatt a Bérlő állja.

A parkolási és egyéb közhatalmi, közüzemi büntetéseket a Bérlő viseli. Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó ilyen esetben adatait a megfelelő hatósághoz, üzemeltetőhöz stb. továbbítsa, és a felmerülő költségeket (bírság, ügyintézés) bankkártyájára a bírság kézhezvételétől számított 90 napig ráterhelje. Ha Gépjárművet hatósági intézkedés következményeként elszállították, a Bérlő fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Bérbeadó jogosult az itt tárgyalt esetekben, a felsorolt költségeken felül nettó 6000 Ft/megkezdett óra adminisztrációs díjat felszámolni.

A Bérlő köteles megismerkedni a Gépjármű szolgáltatásaival és gyártó által előírt használat és karbantartás módjával, és ezeket a bérlet teljes időtartama alatt betartani. A Bérlő köteles a Gépjárművet az átadáskori műszaki állapotában megőrizni, figyelembe véve a használat közben fellépő amortizációt. A használat közben fellépő amortizáció alatt a megtett kilométerek és használat idejéhez mérhető öregedés értendő. A Bérlő minden használat megkezdése előtt köteles a Gépjármű műszaki állapotát ellenőrizni. A
Bérbeadó nem tehető felelőssé a Gépjármű műszaki állapotából következő balesetért, késésért, büntetésért, vagy ezekre visszavezethető károkért.

A Bérlő köteles tartózkodni minden olyat cselekedettől, amely eredményeként harmadik személy követeléssel léphetne fel a Gépjárműre vonatkozóan. A Bérlő köteles a Gépjárműbe épített összes biztonsági berendezés használatára a Gépjármű minden elhagyásakor. A nem megfelelően használt biztonsági berendezésből eredő károkért teljes egészében a Bérlő felel.Abban az esetben, ha Bérlő a bérleti szerződés alapján fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy köteles a mindenkori Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat kétszeresével megegyező mértékű, de minimum évi 10%-os késedelmi kamatot fizetni.

Gépjárműveink az alábbi feltételek maradéktalan teljesülése esetén áll módunkban kiadni:

 • Maximum 4-5 felnőtt ülhet 1 autóban – néhány autó esetén a limit 2 fő a sofőrrel együtt.
 • Maximum of 2 Children (under 16) can sit in the same car with their parents. In this case, the reservation of 1 car is allowed.
 • The driver need to be person over the age of 18, with a license obtained for at least 2 years.
 • Make sure you have a valid identity card (passport in the case of foreign citizens), resident card and driving license and keep in mind that there is ZERO tolerance in Hungary for driving under the influence of alcohol. Under no circumstances is alcohol consumption allowed while operating a motor vehicle!
 • 000 Ft kaució szükséges az autók bérbevételénél, melyet készpénzben kérünk– az autó épségben és hiánytalanul történő visszavételét követően a helyszínen visszaadunk.
 • All cars have manual transmission. Practical knowledge of how to use a clutch is essential.
 • Our cars are all classic vehicles therefore, operating them their driving requires more care and increased awareness with an understanding that stopping distances need to be greater and steering requires more effort than non-classic cars.
 • Please arrive 15-20 min earlier than schedule start time to have time for inspection of the car, completing the necessary administration and training.
 • For daily rental, the selected vehicle can be picked up at our depot every morning between 09.00h and 10.00h or we can deliver the car to any location in Budapest at an extra service.
 • Please return the vehicle by 09.00h with fuel gauge is in similar position as when handed over.

Bérlő nem jogosult:

 • A gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni a Bérbeadó írásos beleegyezése nélkül;
 • A gépjárművet gyúlékony, radioaktív vagy más veszélyes természetű anyag szállítására használni;
 • A gépjárművet bármely módon megterhelni, másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni vagy eladni;
 • A gépjárművet üzletszerűen személy- vagy teherszállításra, oktatásra használni;
 • A gépjárművet vonatásra, vagy bármely más jármű ill. pótkocsi mozgatására használni;
 • A gépjárművet alkoholos, vagy kábítószeres befolyás alatt vezetni;
 • Nem rendeltetés szerűén, a Gépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérleti feltételektől eltérően üzemeltetni.
 • A Gépjárművön semmilyen változtatást végezni (átépíteni, a gépkocsi belsejét megváltoztatni) vagy Gépjármű külsejét más módon megváltoztatni a Bérbeadó engedélye nélkül. Ellenkezőesetben köteles a meg nem engedett változtatásokból eredő károkat teljes egészében megtéríteni.
 • A Gépjárműben dohányozni tilos! Bérlő tudomásul veszi, hogy a Gépjárműben való dohányzás esetén Bérbeadó nettó 30000 Ft kötbért számít fel az esetleges javítási és takarítási költségeken felül.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a gépjármű kiadását és/vagy szolgáltatás biztosítását, ha a fenti szabályok valamelyike nem teljesül, illetve, ha bármilyen kockázat merül fel a bérlő személyazonosságával vagy a gépjármű használhatóságával kapcsolatban.

Biztosítás
A Gépjármű bérleti díja tartalmazza a kötelező felelősség biztosításokat. Sajáthibás baleset esetén, a Bérlő a teljes kár mértékéig felelős. A kárösszeget a bérbeadó vagy a gépjármű üzembentartója bérlőnek kiszámlázza. A Bérlő baleset, vagy a Gépjármű meghibásodása esetén igénybe veheti a gépjárműhöz kapcsolódó assistance szolgáltatást. Amennyiben nem érhető el, úgy Bérbeadótól kérhet asszisztencia szolgáltatást.

A biztosítási esemény bekövetkezésénél Bérbeadó gondoskodik annak a biztosító társaság értesítéséről, amelynél a Gépjármű biztosítva van.

Kárveszély átszállása

Bérbeadó vállalja a gépjármű Bérlőhöz történő eljuttatását/átadását, a kárveszély akkor száll át a Bérlőre, amikor a Bérlő vagy az általa kijelölt harmadik személy átveszi a gépjárműveket. A kárveszély átadáskor átszáll a Bérlőre.

Károkozás, rongálás, lopás

A Bérlő köteles megfelelő körültekintéssel eljárni, hogy elkerülje a Gépjármű megrongálódását, elvesztését ill. ellopását.

Amennyiben a Bérlő harmadik személy által birtokolt gépjárműben, emberéletben vagy vagyonban kárt okoz, köteles ezt haladéktalanul jelenteni a Bérbeadónak és rendőri intézkedést kérni. Amennyiben a Bérlő ezt elmulasztja, teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott károkért.

A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Gépjárművön jelen szerződés megszegésével összefüggésben keletkezett károkért.

Biztosítási esemény bekövetkeztekor (lopás, Gépjármű megrongálódása) a Bérlő felelős. Amennyiben a Gépjárművet a szerződésben jogosult vezetőként fel nem tüntetett személy vezeti, úgy Bérlő a bekövetkezett kárért felelős.

Ha a Bérlő a Gépjárművel baleset részesévé válik, köteles haladéktalanul értesíteni a rendőrséget és írásos jegyzőkönyvet készíttetni, amelyet a Bérbeadónak ad át. A jegyzőkönyvnek mindenekelőtt tartalmaznia kell a balesetben résztvevők és a baleset tanúinak nevét, lakcímét, állampolgárságát, anyja nevét, születési helyét, idejét, személyi azonosító okmány számát, a balesetben részt vett más gépjárművek forgalmi rendszámát és a balesetet kivizsgáló rendőri szerv ellenjegyzését. A Bérlő köteles a baleset részesei számára törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget tenni. A Bérlő nem jogosult a baleset más részesei ill. harmadik fél által támasztott követelések elismerésére a Bérbeadó írásos engedélye nélkül. A Bérlő köteles a Gépjárművön a bérlet során fellépő mindennemű károkról (azaz a baleset során keletkezett károkról is) haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót és rendőrségi feljelentést tenni.

A bérlő anyagi felelősséggel tartozik a bérlet során a Gépjárműben keletkezett egyéb kisebb sérülésekért is (pl.: a kerekek és gumiköpenyek sérüléseiért, üvegkár), az utastérben keletkezett sérülésekért, a rendellenes kezelésből eredő, ill. az ismeretlen károkozó által okozott sérülésekért.

A Bérlő a Gépjármű mindenkori beszerzési áráig tartozik teljes anyagi felelősséggel, ha a gépkocsit úgy lopják el, hogy a Bérlő a Gépjármű forgalmi engedélyét és/vagy a kocsi kulcsát nem tudja a bérbeadónak visszaszolgáltatni.

Bérlő viseli továbbá a bérleti idő alatt a Gépjárműben keletkezett kár teljes összegét, ha a Bérlő a Gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezette, illetve megszegte a közlekedési szabályokat; jogosulatlan vezető (a bérleti szerződésben nem feltüntetett személy) általi károkozás történik; hűtő- illetve kenőfolyadék elfolyása esetén a bérlőnek felróhatóan keletkezik kár; a Gépjárműbe a gyárilag előírttól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot töltöttek.

Amennyiben Bérlő Bérbeadóval szembeni együttműködési kötelességének nem tesz eleget, és/vagy a Gépjármű használata közben keletkezett új sérülésekről, rendellenes használat miatt felmerült hibákról Bérbeadót nem tájékoztatja, Bérbeadó jogosult a Gépjármű tényleges visszaszolgáltatását követően 30 napig a felmerült költségeket szerződés szerint Bérlő bankkártyájára ráterhelni.

Több bérlő esetén az okozott károkért a bérlők egyetemlegesen felelnek.

Átvételi módok
Személyes átvétel

Amennyiben Önnek a megrendelt gépjármű átvételére a személyes átvételt választotta, akkor az Ön által bérelt gépjárművet, a visszaigazolt időponttól veheti át a megadott átvételi ponton. Az átvételkor kérjük számoljanak 15-20 perccel, amit munkatársunkkal a gépjármű műszaki és esztétikai állapotának adminisztrálására, illetve rövid tréningre szánunk. Érkezéskor kérjük legyen kéznél a visszaigazoló emailünk, személyes dokumentumok és a kaució.

Termék átvételével és visszavételével kapcsolatos tájékoztatás

A gépjárművet átvételekor Ön köteles megvizsgálni, esetleges sérüléseket rögzíteni (fotózni), kiegészítőket és dokumentumokat tételesen átvenni, üzemanyagszint állását rögzíteni (bővebben a II. számú Melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv). A gépjármű átadás-átvételi dokumentumot aláírásával ellátni. A bérlő köteles törekedni a gépjármű átvételkori állapotának fenntartására. A bérleti díj személyes átvétel esetén nem tartalmazza az üzemanyag költségét. A bérlő köteles az átvételkori üzemanyag mennyiséggel visszahozni a gépjárművet. Ellenkező esetben a kaucióból fogjuk levonni a visszatankolás árát, amelyre 3.000 Ft-t pótdíjat számolunk fel.

Visszavételkor munkatársunkkal együtt újra ellenőrizzük a gépjárművet és az állapotban bekövetkezett változások, sérülések javítását, hiányzó alkatrészek értéket, büntetéseket, bírságokat a bérlő köteles megtéríteni a kaucióból. Amennyiben a kaució nem fedezi a keletkezett kár értékét, akkor a bérlő köteles a különbözetet a megfizetni. Amennyiben ezt visszautasítja a bérlő, akkor az igényünket jogi úton fogjuk érvényesíteni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el.

Házhozszállítás

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet és telefonszámot adjon meg, ahol elérhető. A szolgáltatás tartalmazza a gépjármű bérlő által megadott címre szállítását és onnan történő vissza szállítását.

A házhozszállítási szolgáltatás Budapest bizonyos kerületeiben vehető igénybe az alábbi árakon:

 • XIV, XV, XVI és XVII kerületekben: 6.000 Ft
 • In districts IV, V, VI, VII, VIII, IX and XIII: HUF 8,000
 • In Buda and other districts: HUF 12,000

Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen, nem elérhető a megadott telefonszámon és a gépjármű átvétele meghiúsul, akkor sofőrünk 60 perc várakozást követően visszahozza a gépjárművet telephelyünkre. Mivel a szolgáltatás meghiúsulása nem a cégünk hibájából történik és a változás/lemondás 48 órán belül érkezik, így nem áll módunkban a foglalási ár teljes vagy annak részletének visszafizetésé sem. A weboldalon található szám és/vagy email cím segítségével lehetősége van új szállítási cím és időpont egyeztetésére a szolgáltatási nap előtt minimum 24 órával.

Sofőr szolgáltatás

Sofőr szolgáltatás esetén a bérlő által megadott helyszínen és időben kiállunk a gépjárművel. Az ár tartalmaz egy 3-4 órás városnézést, mely során a bérlőnek lehetősége van megismerni Budapestet, rövid megállók alkalmával fotókat készíteni és vezetni is a gépjárművet. Ennek a szolgáltatásnak az ára 15.000 Ft, mely tartalmazza a sofőr és az üzemanyag költségét. A szolgáltatás díja nem tartalmazza a gépjármű bérlésének költségét.

A szolgáltatás két opcionális időpontban vehető igénybe:

 • 00h – 13.00h
 • 00h – 19.00h

Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen, nem elérhető a megadott telefonszámon és a gépjármű átvétele meghiúsul, akkor sofőrünk 60 perc várakozást követően visszahozza a gépjárművet telephelyünkre. Mivel a szolgáltatás meghiúsulása nem a cégünk hibájából történik és a változás/lemondás 48 órán belül érkezik, így nem áll módunkban a foglalási ár teljes vagy annak részletének visszafizetésé sem. A weboldalon található szám és/vagy email cím segítségével lehetősége van új szállítási cím és időpont egyeztetésére a szolgáltatási nap előtt minimum 24 órával.

A Gépjármű visszaszolgáltatása

A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a Gépjárművet minden tartozékával, iratával és kulcsával együtt a megállapodott helyen a Bérbeadónak visszaadni olyan állapotban, ahogy azt átvette, figyelembe véve a rendes használat közben fellépő amortizációt. A megállapodottól eltérő helyen csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével lehetséges.

A Gépjárművet feltankolva, kitakaríttatva kell visszaadni, ellenkező esetben a Bérbeadó jogosult az ezzel kapcsolatos költségeket a Bérlőre hárítani.

Ha a Gépjármű visszaszolgáltatására tartozékaival együtt a szerződésbe foglaltnál későbbi időpontban kerül sor, akkor ez késedelmes visszaszolgáltatásnak minősül. Ebben az esetben a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet azonnali hatállyal visszavenni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjárművet a megállapodottól eltérő helyen és/vagy késedelmesen szolgáltatja vissza a Bérbeadó jogosult a járművet eltulajdonítottként bejelenteni az illetékes rendőri szerveknél ill. Bírósági eljárást kezdeményezhet a Bérlővel szemben, melynek következményeit kizárólagosan a Bérlő viseli.

A Gépjármű visszavételével kapcsolatos költségeket a Bérlő fedezi.

A Gépjármű kulcsának ill. iratainak elvesztése esetén, és minden egyéb vissza nem szolgáltatott tartozék esetében a Bérlő köteles az ezzel kapcsolatos kárt megtéríteni.

A bérleti idő meghosszabbításának szándékát a Bérlő köteles 24 órával a bérlet lejárta előtt bejelenteni. Hasonlóképpen, bérleti idő lejárta előtt kívánja visszaadni a Gépjárművet, köteles erről a Bérbeadót 24 órával előtte tájékoztatni. A megállapodottól eltérő időpontban történő visszaadással kapcsolatos költségeket a Bérlő viseli és a Bérbeadó jogosult a teljes hátralévő időre vonatkozó bérleti díjat felszámítani.

A bérleti időtartam meghosszabbítása esetén jelen szerződés hatályban marad.

A bérleti szerződés megszűnése
A bérleti szerződés, amennyiben a szerződő felek közösen másképp nem határoznak, a bérleti időlejártával megszűnik.

A szerződés feltételeinek megszegése ill. a Gépjárművön okozott kár esetében a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal a szerződést felmondani.

A Bérlő elállási joga

A Bérlő a szerződés megkötésének a napja és a 48 órával a gépjármű átvételének napja közötti időszakban gyakorolhatja elállási jogát, díjmentesen. Abban az esetben, ha a Bérlő a gépjármű átvétele előtti 48 órán belül áll el a szolgáltatás igénybevételétöl, akkor a Bérbeadó szolgáltatással összefüggő költségeit minden esetben köteles megfizetni (túrák esetén a gépjármű foglalása, jegyek, belepők, útdíjjak, sofőr díja stb.).

Cégünk minden alkalommal igyekszik mérlegelni az elállás indokát és a már keletkezett nem lemondható költségeket, hogy a Bérlőt minél kevesebb fizetési kötelezettség terhelje.

A Bérlő elállási jogának kizárása

A Bérlőt nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

Ha a Bérlő mégis élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken a Bérbeadó részére. Ebből a célból a Bérlő felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF végén található I. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát is.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai
Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Bérlő az erre irányuló nyilatkozatát elküldi a Bérbeadó részére. Amennyiben a Bérlő postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Bérbeadó a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

Melyik félen van a bizonyítási teher?

A Bérlőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mit kell tennie a Bérbeadónak azután, hogy a Bérlő gyakorolta az elállási jogát?

A Bérbeadó köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Bérlő elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Bérlő a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (például webűrlapon).

Mit kell tennie a Bérlőnek azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

A Bérlő elállás esetén köteles a megrendelt Szolgáltatást a Bérbeadó által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Meddig kell a Bérbeadónak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Bérlő elállása esetén?

Ha a Bérlő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Bérlő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Bérbeadó visszatéríti a Bérlő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (termék ára), ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Bérlő a Bérbeadó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

A Bérbeadó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a gépjárművet, vagy a Bérlő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Bérbeadó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Bérbeadó, kivéve, ha a Bérlő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6. Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
Szavatosság és jótállás viszonya

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Bérlő számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

Hibás teljesítés

Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő tizenkét hónapon belül a Bérlő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Kellékszavatosság

Ön a Bérbeadó hibás teljesítése esetén a Bérbeadóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult a gépjármű visszaadásának időpontjáig érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön közvetlenül a Bérbeadóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Bérbeadó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

Jelentéktelen hiba (olyan hiba, ami nem akadályozza a gépjármű rendeltetés szerű, biztonságos használatát) miatt elállásnak nincs helye.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Bérbeadóval.

Amennyiben a Bérbeadó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Csereautó

Minden bérbeadott gépjármű karbantartott állapotban és minden szükséges közúti engedéllyel kerül átadásra a bérlőnek. Tekintettel a gépjárművek korára és gyártásukkor alkalmazott technikai megoldásokra, előfordulhat üzemzavar, hiba stb. Ebben az esetben a Bérlő köteles azonnal jelezni a hibát a Bérbeadónak, aki gondoskodik a hibás gépjármű racionális időn belüli javításáról, visszaszállításáról és csereautó biztosításáról.

Csereautót csak a szabad veterán gépjárművek közül tudunk biztosítani a Bérlőnek, ami nem biztosítja, hogy a típus azonos lesz. Amennyiben ez elfogadhatatlan a Bérlőnek, akkor élhet elállási szándékával vagy többlet költség nélkül, másik napra befoglaljuk a preferált gépjárművet.

A Bérbeadót terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

A Bérbeadó köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát késedelem nélkül, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Bérbeadó a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

A Bérbeadó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 8 órán belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 8 órát meghaladja, akkor a Bérbeadó Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a Bérlő általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik.

Ha a gépjármű cseréjére nincs lehetőség, a Bérbeadó köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Panaszügyintézés
Mikor tehet Ön panaszt?

Ön panaszt tehet a Bérbeadónál a Bérbeadónak és minden, a Bérbeadó érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami a Termék(ek)nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

Hogyan teheti meg panaszát?

Ön a panaszát szóban és írásban is megteheti.

Hol tehet Ön panaszt?

Ön a Szolgáltatással vagy a Bérbeadó értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Szóbeli panasz
A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

A Bérbeadó a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt köteles azonnal megvizsgálni és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolni. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Bérbeadó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

A Bérbeadó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül – megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

A Bérbeadó panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Bérbeadó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Egyekekben a szóbeli panasz feldolgozásakor a Bérbeadó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Írásbeli panasz

A Bérbeadó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről. 

A panasz elutasítása esetén a Bérbeadó az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Bérbeadó köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Bérbeadó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Bérbeadó és a Bérlő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Bérbeadóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Bérlő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat a Bérbeadó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Bérlő számára:

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése


Részletek:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Bérbeadó piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU   

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben a Bérbeadó a Bérlő panaszát elutasítja, úgy a Bérlő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Bérlő a Bérbeadóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Bérlőnek minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Bérbeadó és a Bérlő között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Bérbeadó kérésére tanácsot ad a Bérlőt megillető jogokkal és a Bérlőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Bérlő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Bérlő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Bérbeadó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Bérlő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Bérlő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Bérbeadót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Bérbeadóak jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Bérbeadó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a Bérlő csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, ár feltüntetés stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
Email: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
Email: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
Email: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
Email: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
Email: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
Email: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
Email:bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
Email: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
Email: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
Email: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
Email: zmbekelteto@zmkik.hu

A Bérbeadót a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Amennyiben a Bérlő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Bérlő.

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
8. Egyéb rendelkezések
Felelősség

A Bérlő a Honlapot, a webshop felületét kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Bérbeadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő károkért a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Bérlő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Bérbeadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Bérbeadó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A Bérbeadó oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Bérbeadó oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Bérlő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Bérbeadó felé. Ha a Bérbeadó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben írt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Bérbeadó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, fotót és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Bérbeadó kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 5000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Bérbeadó közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Bérlőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Bérbeadó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Bérbeadó által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Bérbeadó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Bérbeadó külön írásbeli engedélyt adott.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Bérbeadó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Bérbeadó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jogról lemondás feltételei

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Bérbeadó valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak.

9. Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások

Az Általános Szerződési Feltételek a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan része. A jelen bérleti szerződés és Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyve irányadó.

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

A Bérbeadó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Bérlő Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Bérlővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

A szerződés teljessége, kizárások

A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Bérbeadó és Bérlő közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Bérbeadó és a Bérlő között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

en_GBEnglish (UK)
Foglalást leadni ideiglenesen csak telefonon, vagy e-mailen keresztül lehetséges: